tisdag 31 juli 2018

Sommar, sommar, sommar - årstider på valaffischer. Veckans valaffisch v.31

Hur är det med årstids- och vädersymbolik på svenska valaffischer? Tanken slog mig efter  Orlas genomgång av semesteraffischer och Socialdemokraternas idylliska sommaraffisch med röd stuga och segelbåt från 1960. Finns det höstaffischer eller kanske till och med vinteraffischer? Och hur är det med vädersymbolik som värmeböljor, stormar, skyfall eller torka? Kort sagt, hur används årstids- och vädersymbolik på valaffischerna?

Sagt och gjort gick jag igenom databasen med affischer och insåg ganska snabbt att varken årstider eller väderfenomen är något som utmärkt valaffischer. Faktum är att vädersymbolik i stort sett var helt frånvarande. Det är först med Miljöpartiets affischer 2014 på temat att det behövs "varmare politik och inte varmare klimat" som väder/klimatfenomen illustreras med bild. Det är också enda gången vi i valaffischhistorien hittar en vinterbild, även om snön smält till följd av klimatförändringarna. Vinter och väderfenomen är med andra ord en bristvara på svenska valaffischer.Men årstider används, eller rättare sagt sommar och möjligen tidig höst används då och då. Här finns det lite olika teman. Fram till 1950-talet syns det då och då bilder från Bondesverige där bönder plöjer eller skördar, vilket sker på olika delar av sommarhalvåret (man kan dock även plöja på våren). På dessa bilder - som Högerns affisch från 1936 - är dock inte själva årstiden i fokus utan bondesamhällets arbete.


Ett andra tema är bilder av levande landsbygd, oftast då från Centerpartiet/Bondeförbundet. På dessa affischer är det också uteslutande bilder av gröna och blommande sommarmiljöer. Den levande landsbygden är alltid klädd i sommarskrud, vilket Centerns affisch från 1994 väl illustrerar.

 


Ett tredje tema är bilder av olika former av idylliskt vardagsliv. Dit hör semesterbilden som refererades till ovan. Bilder av lekande barn och avslappnade vuxna sker ofta i ett somrigt Sverige. När partierna ska måla upp bilder av hur bra Sverige kommer bli med partiets politik är den svenska sommaren en given fond. Socialdemokraternas affisch "Tillsammans kan vi göra ett bra land bättre" från 1976 års valrörelse visar ett Sommarsverige där till och med tecknade solar fått plats.Ett fjärde tema som också är sommaranstruket är miljöskydd. Istället för att hota med konsekvenserna av bristfällig miljöpolitik visar partierna hellre upp det som ska värnas. Dessa bilder är allt som oftast bilder på svensk sommarnatur. På Centerns affisch från 1979 sitter barnet lättklätt vid en sjökant och dricker vattnet en svensk sommardag.Det vi vet om årets valaffischer är att Miljöpartiet har vinterbilder (isbjörnar) och även sommarbilder av typen som Centerns affisch här ovan. Centerns affischer har också sommar som bakgrund till bilderna på Annie Lööf och andra affischer. Kan vi kanske förutspå att årstider blir ett karaktärsdrag för 2018 års valaffischer? Och är det i så fall idylliska bilder av sommar som dominerar eller har årets värmebölja omöjliggjort symboliken? En annan fråga man undrar över är ju hur valaffischerna sett ut om valdagen hade varit i februari!

torsdag 26 juli 2018

Valaffischernas kvinnor och män. Veckans valaffisch v.30


Idag är jämställdhet ett tämligen oomtvistat värde i politiken, åtminstone retoriskt. Också internt i partierna är det viktigt att kvinnor såväl som män representeras. ”Varannan damernas” blev en princip som anammades på partiernas riksdagslistor från 1990-talet och framåt. Sverige har så också ett av världens mest jämställda parlament, sett till könsfördelning. Men vägen dit har varit lång. Politiken var länge männens domän, och kvinnorna var få bland politikerna.

Hur har detta avspeglats historiskt i valkampanjerna, och mer specifikt på valaffischerna? I den kommande boken Rösträttens århundrade (red. Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud), som ges ut av Riksbankens jubileumsfond, skriver jag med kollegerna Bengt Johansson och Orla Vigsø om hur kvinnor och män -- men också jämställdhets- och kvinnofrågor -- behandlats på valaffischer sedan tidigt 1900-tal. 

Män har dominerat bland de gestalter som avbildats på valaffischerna. Sett över hela perioden från 1911 till idag är män tre gånger så vanliga som kvinnor, och under de tidiga decennierna fram till kriget var mansdominansen närmast total. Undantagen finner vi på affischer där partierna försökte mobilisera den nya väljargrupp som kvinnorna utgjorde efter den allmänna rösträttens införande 1919-1921. På 1920-talet kunde mobiliseringen ske med hjälp av uppfordrande kvinnogestalter som på denna socialdemokratiska affisch från 1928. Partiernas särskilda uppmaningar till kvinnor att utnyttja sin rösträtt försvann under 1940-talet, men det var först runt 1960 som kvinnor och män röstade i lika stor utsträckning. Den manliga normen har också varit tydlig när partierna illustrerat sina idéer med hjälp av mer generella figurer. Den vanliga medborgaren eller väljaren har nästan alltid varit en man. Arbetare, tjänstemän och andra grupper har gestaltats på liknande sätt. När de frisinnade 1924 använde ett direkt tilltal och en skarp uppmaning att rösta är det självklart en mansfigur som får stå för  ”väljaren”.


Men saker har förändrats. På 1970-talet syntes de första tecknen på att partierna rörde sig bort från de mest stereotypa gestaltningarna. Pappan med barn från 1976 är dels en anspelning på den könsneutrala föräldraförsäkringen som då införts av S-regeringen, men också uttryck för en vilja att bryta normer: allmänna kategorier av människor – som företagare i Alliansaffischen från 2014 – kan numera bildsättas med såväl kvinnor som män. Och partierna och deras reklammakare har blivit medvetna om betydelsen av att bryta mot stereotypa föreställningar och noga överväga hur olika väljarkategorier presenteras i kampanjerna.   

Även fördelningen mellan avbildade kvinnor och män har förändrats, och är efter millennieskiftet nästan jämn. Men bara i en valrörelse har det förekommit lika många kvinnor som män på partiernas affischer – det var 2006. Återstår nu att se hur 2018 års valaffischering kommer att se ut i ett jämställdhetsperspektiv.

 /Nicklas Håkansson